தேதிக்கு செல்

நிலாவில் இறங்கிய இரண்டாவது மனிதர் பஸ் ஆல்ட்ரின் பிறந்த தினம்